§. 1 Czym jest polityka prywatności?


Polityka prywatności jest dokumentem informującym użytkownika o tym, że strona internetowa,

którą odwiedza zbiera dotyczące go dane oraz informuje go o celach tego przetwarzania.


Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).


Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są

widoczne dla osób nieuprawnionych.


W Polityce prywatności są zawarte także informacje o plikach cookies.


§. 2 Definicje:


1) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora

takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;


2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,

usuwanie lub niszczenie;


3) „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było

już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod

warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami

technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej;


4) „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,

który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa

członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać

wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;


5) „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne

okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania

potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;


6) „RODO” oznacza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązuje bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed

ustawami.

§. 3 Administrator Danych


Administratorem danych jest Safety & Security Compliance Doradztwo prawne – Szkolenia – Audyt

Adam Wiercigroch z siedzibą w Jordanowie Śląskim ul. Perłowa 13, NIP: 7541334064, REGON:

385239820. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


§. 4 Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do:


a) wykorzystania tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji, gdy użytkownik

wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę, np. w celu wysłania zapytania i

otrzymania odpowiedzi (art.6 ust. 1 lit. a);


b) ukształtowania treści Umowy, jej wykonania, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej

realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów (art.6 ust. 1 lit. b);


c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego np. wystawienie faktury ((art.6 ust. 1 lit. c);


a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do

danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego.


Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu

zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli

przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.


Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w

obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W

celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.


Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie

właściwych przepisów prawa.


Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu

dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.


Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: adam.wiercigroch@interia.pl

§. 5 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.


a) „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” – dane osobowe są przetwarzane zgodnie z

prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;


b) „ograniczenie celu” – dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie

uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;


c) „minimalizacja danych” – dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co

niezbędne do celów, w których są przetwarzane;


d) „prawidłowość” – dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;


e) „ograniczenie przechowywania” – dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej

identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w

których dane te są przetwarzane;


f) „integralność i poufność” – dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich

środków technicznych lub organizacyjnych.


§. 6 Pliki cookies


1) Witryna www.ss-compliance.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez

serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka

ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.

Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je

utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.


Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju

systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz

informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


2) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z

naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i

bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z

narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do

jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do

niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego

serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Safety & Security Compliance

Doradztwo prawne – Szkolenia – Audyt Adam Wiercigroch w celu optymalizacji działań.


3) Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach

serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć

w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;


c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron

internetowych serwisu;


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z

którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej

dostosowanych do ich zainteresowań.


4) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).


Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej Serwisu.Polityka Prywatności

Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance