Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Zmiany w Kodeksie Pracy.

15 lutego 2023

Kontrola trzeźwości: prawo, a nie obowiązek.

W lutym 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające pracodawcy kontrolę trzeźwości pracowników. Nie mniej taka czynność będzie uprawniona tylko w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, a także ochrony mienia.

Kontrole mogą być prowadzone nie tylko w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia nietrzeźwości pracownika, ale także w ramach zwykłych działań prewencyjnych. Warunek jest jednak jeden: w sposób jasny i zrozumiały dla pracowników, zasady tej kontroli muszą być opisane w wewnętrznych przepisach obowiązujących u pracodawcy. Zasady te muszą obejmować informacje dotyczące samego faktu wprowadzenia kontroli trzeźwości, wskazujące grupy pracowników objętych tą kontrolą, opisujące sposoby jej przeprowadzenia oraz rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, jak również muszą określić częstotliwość przeprowadzenia takich kontroli. Przepisy nie precyzują rodzajów prac czy stanowisk, które mogą być objęte kontrolą trzeźwości, więc w praktyce kontrola taka może dotyczyć każdego pracownika.

Co ważne: osoba, która będzie przetwarzała informacje o wyniku kontroli trzeźwości przeprowadzonej względem pracownika musi posiadać imienne upoważnienie do wykonywania tych czynności. Dotyczy to więc nie tylko przełożonych, ale także innych osób, jak np. pracowników ochrony (jeśli do takich czynności zostaną przydzieleni).

Kontrola trzeźwości będzie obejmowała badanie przy użyciu metod nie wymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzeń posiadających dokumenty potwierdzające ważną kalibrację lub wzorcowanie.

Oczywiście pracodawca zawsze będzie miał prawo do wezwania Policji, a wręcz będzie miał taki obowiązek, gdy kontrolowany pracownik zażąda dodatkowego badania przez Policję.

Kontrola trzeźwości będzie obejmowała również obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu. Wykaz takich środków, jak również szczegółowy opis przebiegu takiej kontroli będzie podany wkrótce w rozporządzeniu.

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli, pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance