Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Zmiany w przepisach kodeksu pracy. Praca zdalna a BHP.

25 marca 2023

Jak się przygotować do wdrożenia przepisów o pracy zdalnej?

Najważniejsze zadanie dla służby bhp to przygotowanie właściwej dokumentacji.

Po pierwsze: ocena ryzyka zawodowego, która powinna uwzględniać w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne. Oczywiście w znacznej mierze będzie ona zbliżona do już istniejącej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym nie mniej zalecam, aby jednak taką ocenę przeprowadzić niezależnie.

Po drugie: informacja, sporządzona na postawie wyników oceny ryzyka zawodowego zawierająca:

1.  zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;

2. zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;

3. czynności do wykonania po zakończeniu pracy zdalnej;

4. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Po trzecie: oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z w/w dokumentami wraz z zobowiązaniem się do ich przestrzegania oraz oświadczenie zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Dobrze jest więc przygotować materiały pozwalające pracownikowi prawidłowo ocenić swoje stanowisko pracy. Można to zrobić za pomocą prostej listy kontrolnej, za pomocą której pracownik łatwo będzie mógł to samodzielnie zrobić. Taką wypełnioną i podpisaną przez pracownika listę będzie można dołączyć do oświadczenia, jako jej integralny załącznik.

Należy też pamiętać, że w przypadku pracowników nowo zatrudnionych przy pracy zdalnej (całkowitej lub częściowej) szkolenie wstępne w dziedzinie bhp na stanowisku administracyjno-biurowym może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co jest nowym rozwiązaniem i z jednej strony może cieszyć pracodawców, ale w zamian ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek organizowania szkolenia okresowego bhp, i to bez względu na kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oznacza to dodatkowe koszty dla niektórych pracodawców, którzy wcześniej takiego obowiązku nie mieli.

A co w przypadku wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej? W zasadzie zakres obowiązków pracodawcy nie ulega zmianie. Przepisy jedynie dodają możliwość odstąpienia od oględzin, jeśli zespół powypadkowy uzna, że nie jest to konieczne. W tym miejscu jednak chciałbym zaznaczyć, że brak zgody poszkodowanego pracownika do przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, w przypadku konieczności weryfikacji treści jego wyjaśnień może skutkować nie uznaniem zdarzenia za wypadek w pracy, jeśli taka odmowa w konsekwencji utrudnia, lub wręcz uniemożliwia ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. 

Przepisy przewidują też prawo ( a więc nie obowiązek) przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, w tym także kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady tej kontroli muszą być wcześniej opisane w porozumieniu i w regulaminie pracy, i można ją przeprowadzić tylko w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.

 

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance